Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Použití obecných prodejních podmínek – závaznost obecných prodejních podmínek
 1. Tyto obecné prodejní podmínky jsou zasílány nebo zpřístupněny každému kupujícímu (jinak označovanému jako kupující nebo zákazník) jakýmkoli prostředkem, včetně prostřednictvím katalogu a/nebo možnosti konzultace na webových stránkách společnosti.
 2. Vzhledem k tomu, že to bude výslovně dohodnuto, podání objednávky znamená plné a bezpodmínečné přijetí těchto prodejních podmínek kupujícím, s výjimkou jakýchkoli jiných dokumentů, jako jsou brožury, katalogy atd., vydávaných prodávajícím (KAMPOL S.C. CZAPLA A SPOLEČNÍCI), které jsou poskytovány pouze pro informační účely.
 3. Žádné zvláštní podmínky, pokud nejsou formálně písemně přijaty prodávajícím, nemohou převážit nad obecnými prodejními podmínkami.
 4. Žádné odporující podmínky nemohou být vzneseny kupujícím, bez ohledu na dobu, kdy mu byly předány.
 5. Neúspěch prodávajícího v uplatnění jakýchkoli z níže uvedených obecných prodejních podmínek v jednom případě nemůže být interpretován jako jeho rezignace na budoucí právo odvolávat se na tyto podmínky.
II. Objednávky
 1. Objednávky jsou platné pouze tehdy, pokud specifikují množství zboží, dohodnutou cenu, místo a datum dodání nebo vyzvednutí.
 2. Objednávky jsou konečné pouze tehdy, pokud jsou písemně podány kupujícím. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, podání objednávky znamená akceptaci prodávajícím obchodních podmínek, uznání plného seznámení s těmito podmínkami a vzdání se vlastních nákupních podmínek.
 3. Výhody z objednávky jsou osobní pro kupujícího a nemohou být převedeny bez souhlasu prodávajícího.
III. Změna objednávky
 1. Změna nebo zrušení objednávky požadované kupujícím je povoleno pouze tehdy, pokud je přijato písemně před výrobou zboží.
IV. Rozměry a specifikace
 1. Všechny rozměry a specifikace jsou uvedeny pouze pro informační účely a nemohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem vylepšení našich produktů.
V. Ceny
 1. Produkty jsou vždy fakturovány za ceny platné v době odeslání. Naše ceny jsou uvedeny bez DPH (bez dopravy, bez daně), mohou se měnit v souladu s ustanoveními článku R543-247 environmentálního kodexu týkajícího se poplatků za likvidaci odpadů. Jakékoliv zvýšení platných daní a nové daně, které mohou vzniknout před dodáním produktů, budou připočteny k fakturě kupujícího.
 2. Změny sazby DPH budou rovněž uplatněny na cenu produktů a služeb.
 3. Všechny daně, cla, poplatky nebo jiné náklady, které je třeba zaplatit v souladu s polskými předpisy nebo předpisy dovozního nebo tranzitního státu, nese kupující.
VI. Dodací lhůty
 1. Dodání bude provedeno v souladu s objednávkou přímým předáním zboží kupujícímu, vydáním jednoduchého oznámení o dostupnosti nebo předáním dopravci nebo speditérovi na území prodávajícího.
 2. Dodávky jsou realizovány výhradně na základě dostupnosti a v pořadí přijatých objednávek. Prodávající má právo provádět dodávky kompletně nebo částečně. Dodací lhůty jsou udávány s co největší přesností, ale závisí na možnostech zásobování a dopravy prodávajícího. Naše dodací lhůty uvedené při zadání objednávky mají pouze informativní charakter, a případné zpoždění neopravňuje kupujícího k odmítnutí zboží nebo požadavku na odškodnění.
 3. Pokud dodání trvá déle než uvedená dodací lhůta, nebude to důvodem k odškodnění, srážkám nebo zrušení objednávek v průběhu realizace.
 4. Avšak pokud tři měsíce po uvedeném termínu dodání produkt nebude dodán z důvodů jiných než vyšší moc, prodej může být zrušen na žádost jedné ze stran. Kupující obdrží vrácení zaplacené zálohy, ale nebude mít nárok na jiné odškodnění nebo kompenzaci.
 5. Následující situace jsou považovány za případy vyšší moci, které osvobozují prodávajícího od povinnosti dodání: válka, nepokoje, požáry, stávky, nehody nebo nemožnost zásobování ze strany prodávajícího.
 6. Prodávající bude řádně informovat kupujícího o výše uvedených případech a událostech. V každém případě může dodání v termínu proběhnout pouze tehdy, pokud kupující splnil své závazky vůči prodávajícímu, z jakéhokoli důvodu.
 7. Ve všech případech (bez ohledu na to, zda náklady na dopravu hradí kupující) zboží cestuje na riziko kupujícího, který je odpovědný za podávání jakýchkoli připomínek týkajících se poškození nebo nedostatků v dodávce, a také za potvrzení výhrad, které byly podány prostřednictvím mimosoudního písemného prohlášení nebo doporučeného dopisu s potvrzením o převzetí od dopravce do tří dnů od přijetí zboží.
 8. Převod rizika pro produkty nastává v den, kdy opouští továrnu, jsou připraveny k odeslání nebo jsou k dispozici kupujícímu.
 9. Kupující nese riziko, dokonce i v případě prodeje s dobírkou, od okamžiku odeslání ze skladu prodávajícího.
VII. Převzetí - zásilky - vrácení
 1. Bez ohledu na ustanovení týkající se dopravce, reklamace týkající se závažných vad nebo nesrovnalostí dodaného zboží v porovnání s objednaným zbožím nebo s nákladním listem musí být písemně podány do 3 dnů od přijetí zboží.
 2. Kupující je odpovědný za poskytnutí všech dokladů potvrzujících skutečnou povahu hlášených vad nebo nesrovnalostí. Kupující poskytne prodávajícímu veškeré možnosti k posouzení těchto vad a jejich odstranění a zdrží se jakéhokoli samostatného zásahu nebo pověření třetí osoby k tomuto účelu. U zboží prodávaného v baleních jsou hmotnost a rozměry při odjezdu rozhodující pro stanovení množství dodaného zboží.
 3. Vrácení zboží je možné pouze na náklady kupujícího a po získání našeho písemného souhlasu. Pokud tento souhlas chybí, vrácené zboží bude odmítnuto naším přijímacím oddělením a nebude důvodem k vystavení dobropisu. Náklady a riziko spojené s vrácením zboží vždy nese kupující.
 4. Vrácené zboží musí být přiloženo k balíku s přiloženým vráceným formulářem a musí být ve stavu, v jakém bylo v době dodání dodavatelem. V případě závažných vad nebo nesrovnalostí dodaného zboží, řádně zaznamenaných prodávajícím v souladu s výše uvedenými podmínkami, může kupující získat bezplatnou výměnu nebo vrácení peněz za zboží podle uvážení prodávajícího, s výjimkou jakékoli náhrady nebo odškodnění. U elektrických zařízení nebude vrácení akceptováno.
 5. Jakýkoli návrat týkající se objednávky starší než rok bude odmítnut, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.
VIII. Platby
 1. Naše faktury jsou splatné v termínu dohodnutém s klientem.
 2. V případě zpoždění v platbě může prodávající pozastavit realizaci všech objednávek bez ohledu na další možnosti.
 3. Každá částka, která není zaplacena do splatnosti uvedené na faktuře, automaticky vede k účtování sankcí ve výši trojnásobku zákonné úrokové sazby a k pevné částce 40 eur na pokrytí nákladů na vymáhání dluhu.
 4. V případě neplatby, pokud nebude platba provedena do 48 hodin od odeslání upozornění, prodej bude automaticky zrušen, pokud to prodávající považuje za vhodné. Prodávající může zahájit zjednodušené řízení s požadavkem na vrácení zboží, aniž by to ovlivnilo jiné nároky. Vrácení se týká nejen dané objednávky, ale i dřívějších objednávek, které nebyly zaplaceny, ať už byly dodávky provedeny, jsou v procesu dodání nebo je za ně vyžadována platba. Ve všech výše uvedených případech se částky, které mohou být vyžadovány v souvislosti s jinými dodávkami nebo z jakéhokoli jiného důvodu, stávají okamžitě splatnými, pokud se prodávající nerozhodne zrušit příslušné objednávky.
IX. Udržení plateb
 1. Náš zboží je prodáváno s výhradou vlastnických práv.
 2. Prodávající si ponechává vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení ceny včetně úroků.
 3. Pokud nebude zaplaceno ve stanoveném termínu, prodávající si vezme zpět zboží, prodej bude automaticky zrušen, pokud to prodávající uzná za vhodné, a všechny již provedené platby budou zadrženy jako kompenzace za využívání zboží kupujícím.
 4. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného a konečného zaplacení ceny, ale kupující nese odpovědnost od okamžiku fyzického dodání, protože riziko také přechází s převodem vlastnictví. Kupující se tedy zavazuje uzavřít pojištění k ochraně před rizikem ztráty, krádeže nebo poškození týkajícího se zboží.
X. Spor
 1. V případě sporů nebo nedorozumění týkajících se uzavření nebo plnění objednávky nebo smlouvy budou mít výhradní soudní pravomoc soudy v Limanowě, pokud se prodávající nerozhodne určit jiný příslušný soud.
 2. Tato doložka se vztahuje i na zjednodušené řízení, náhodné nároky nebo více žalovaných nebo zapojení třetích stran, bez ohledu na podmínky a způsob platby, žádné doložky týkající se určení pravomoci, které mohou existovat v dokumentech kupujícího, nemohou zabránit uplatnění této doložky.
 3. Platí pouze polské právo a polský jazyk.
XI. Různé
 1. Pokud se jedna nebo více doložek těchto obecných obchodních podmínek stane neplatnou, zákazník akceptuje, že ostatní doložky nebyly dotčeny a souhlasí s nahrazením neplatných doložek ekonomicky platnými doložkami, které jsou co nejblíže k doložkám, které se staly neplatnými.